LEVERINGSGEBYR:

Kan opkræves særskilt og er ikke inkluderet i prisen for de enkelte salgsgenstande. Varer der

afvises af kunden som værende uoverensstemmende.

Returnering af varer kan kun finde sted, efter forudgående aftale herom og vil ved kreditering blive fratrukket min. 15% af prisen afhængig af dens stand.

Der kan ikke rejses krav mod os på grund af mangler, beskadigelse eller bortkomst,

medmindre der straks tilsendes os skriftlig meddeles herom. Beskadigede varer må under

ingen omstændigheder returneres til os, medmindre vi har givet tilsagn herom.

 IØVRIGT GÆLDER REGLERNE FOR ERHVERVSKØB I HENHOLD TIL

KØBELOVEN FOR DENNE AFTALE.

Såfremt køber på tidspunktet for indgåelse af ovenstående købsaftale er i mora med

betalingen af forfalden ubetalt gæld til selskabet Lønborg Trading ApS, forbeholder sælger

sig ret til at sende leverancen i.h.t. nærværende aftale til køber pr. efterkrav. Det samme

gælder, såfremt køber er registreret i et autoriseret kreditoplysningsbureau.

REKLAMATIONSFRIST:

Reklamationsfristen er 8 dage regnet fra det tidspunkt, hvor det forbeholdt, hvorover der

reklameres, er ellers burde være konstateret

TILBAGEKØB:

Ubeskadigede varer tages kun retur efter forudgående aftale i hele forpakningsenheder og i

hel originalemballage og senest 1. år efter fakturadato, mod opgivelse af fakturanummer.

Ikke lagerførte skaffevarer tages ikke retur. Al returnering sker for købers regning og risiko.

Ved returnering af varer, fratrækkes 25% af nettofaktura beløbet, til dækning af

omkostninger, medmindre andet fremgår af den indgåede returneringsaftale. Beløb under

kr. 200,- krediteres ikke. Skaffevarer tages ikke retur.

Lønborg Trading ApS er ikke ansvarlig over for kunden, for manglende opfyldelse af

forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Lønborg Tradings ansvarsfrihed består, så

længe force majeure består, og leveringstiden for produktet udskydes med en tilsvarende

periode. Som force majeure anses forhold, der er uden for Lønborg Tradings kontrol og som

Lønborg Trading ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force

majeure er usædvanlige naturfor- hold, krig, terror, brand, hærværk, nedsat

transporthastighed, lovlige og ulovlige arbejdsstridigheder, epidemier samt konfiskation af

varer og andre indgreb i produktion, oplagring, salg og transport til varetagelse af

sundhedsinteresser.

PRISER:

Alle opgivne priser er vejledende priser i danske kroner excl. moms og levering. Enhver

opgivet pris i prisliste og ved tilbud, er med forbehold for indtrædende prisændringer fra

leverandører, trykfejl, ændring i valutakurser, samt told/afgiftsændringer.